Dialog social pentru un județ verde

Cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Descrierea proiectului

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE)

29 august 2022 – 28 august 2023

390.944,29 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă.

306.500,33 lei, acordată de Uniunea Europeană prin FSE

76.625,08 lei

Proiectul a răspuns nevoii sociale identificate la nivelul județului Ilfov de a consolida capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali din zonă de implicare în formularea și promovarea dezvoltării durabile la nivel local.

Sintetizând, problemele identificate în baza cercetării preliminare au fost următoarele:

Lipsa unor instrumente și mecanisme care să permită implicarea organizațiilor din societatea civilă în formularea și promovarea proiectelor de dezvoltare la nivel local;

Lipsa unor mecanisme care să permită monitorizarea gradului de răspuns al proiectelor de dezvoltare locală la nevoile cetățenilor și la cerințele Pactului Verde European;

Nu este suficient conștientizată importanța problemelor de mediu;

Lipsa unui cadru procedural care să permită funcționarea mecanismelor de dialog social și civic;

Lipsa unor acorduri de parteneriat și colaborare între organizațiile societății civile și autoritatea locală;

Lipsa unor informații, cunoștinte și abilități de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale, în mod particular în identificarea problemelor legate de tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

Obiectivul general și obiective specifice

Consolidarea capacității ACUE de implicare în formularea și promovarea proiectelor de dezvoltare locală, prin extinderea ariei de intervenție, îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștintelor grupului – țintă, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1

Identificarea, filtrarea și stabilirea măsurilor necesare care vor fi concretizate într-un Ghid de Bune Practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și a dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectând în același timp principiile egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile.

OS2

Instruirea și formarea adecvată a personalului din ONG-uri, parteneri sociali și din cadrul autorităților locale pentru dezvoltarea capacității organizaționale de implicare în dezvoltarea locală și perfecționarea abilităților și competențelor persoanelor din grupul țintă de a identifica, formula și expune problemele de interes public local.

OS3

Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin dialog social și civic: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL), o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alti actori ai societății civile și încheierea a minim 5 parteneriate de dezvoltare locală (PDL).

Grupul țintă

Cel puțin 60 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului, aparținând următoarelor categorii: reprezentanți ai ONG-urilor din județul Ilfov, reprezentanți ai partenerilor sociali, personal din instituția C.J. Ilfov și din alte autorități și instituții publice locale din județ, precum și cetățeni. Cele minim 60 persoane care au beneficiat în mod direct de activitățile de instruire și formare din cadrul proiectului au provenit din județul Ilfov sau din entități de tipul celor menționate mai sus cu interese în dezvoltarea locală a județului Ilfov.

Comunicare

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a organizat astăzi, 27 octombrie 2022, conferința de deschidere a proiectului Dialog social pentru un județ „verde” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, implementat în județul Ilfov, în perioada 29 august 2022 – 28 august 2023

“Proiectul a pornit de la nevoia identificării unor mecanismele eficiente de consultare. În termeni practici, discuțiile bine organizate cu părțile interesate ne-ar permite să explorăm atât provocările, cât și oportunitățile specifice pentru tranziția către un județ verde, ținând cont de energia, mobilitatea, legăturile cu mediul economic, agricultura și managementul mediului. Când recomandările rezultate sunt utilizabile și rezultatul politicii este mai probabil să fie mai aproape de nevoile reale.” Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

Mihaela Toader, administrator public în cadrul CJ Ilfov, a precizat că dorința instituției este ca strategia de dezvoltare durabilă să fie cunoscută și înțeleasă de cetățeni, parteneri sociali și ONG-uri, dar să și poată fi modelată în acord cu nevoile acestora: “În urmă cu aproape doi ani, am pornit un dialog constant cu mediul de afaceri despre proiectele de dezvoltare pe care le avem și despre cum le putem modela împreună. În acest context, propunerea ACUE de a fi partener de dezvoltare locale prin acest proiect POCA a venit într-un moment excelent. CJ Ilfov dorește să construiască un cadru eficient și aplicat de dialog cu cetățenii, ONG-urile și partenerii sociali. Avem proiecte de valorificare a resurselor geotermale, proiecte de gestionare integrată a deșeurilor și legate de economia circulară. Tranziția către o economie fără emisii de carbon nu este ușoară și trebuie adaptată specificului local. Proiectele trebuie să fie în beneficiul cetățenilor și la costuri optime”.

Vă invităm să aflați mai multe detalii din comunicatul de presă post-eveniment

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a organizat, în data de 28 august 2023, conferința de închidere a proiectului Dialog social pentru un județ „verde” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, implementat în județul Ilfov, în perioada 29 august 2022 – 28 august 2023.

„Suntem în mijlocul unor schimbări critice în energie, la care fiecare dintre noi contribuim în funcție de alegerile pe care le facem. Astăzi consumatorul nu mai este un actor pasiv, participă efectiv la piață. Mai mult, tranziția energetică impune decizii care implică atât agenții economici, cât și cetățenii. Dialogul social este mai important decât oricând pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Cultura dialogului nu e tocmai un punct tare al societății românești. Trebuie să învățăm să ne ascultăm și să dialogăm pentru a găsi soluțiile potrivite nevoilor comunităților locale. Trebuie să mutăm dezbaterea publică, consultarea cu partenerii de dialog social, de la un proces în mare parte formalist și ineficient către un mecanism real de participare a cetățenilor la procesul decizional.” – a subliniat Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

În cadrul proiectului, ACUE și partenerii din proiect au reușit să conecteze cetățeni, reprezentanți ai ONG-urilor și ai partenerilor sociali alături de cei ai autorităților locale. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, s-au acumulat cunoștințele necesare pentru identificarea problemelor comunităților, crearea unor instrumente de colaborare și dialog, astfel încât partenerii de dialog social să contribuie la dezvoltarea locală durabilă.

Ana-Maria Turbatu, Director executiv, Direcția Mediu și Mobilitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov, a precizat că: “Dinamica acestui proiect a fost ghidată de o viziune îndrăzneață – aceea de a contribui la construirea unui județ mai verde, mai integrat și mai informat. Strategia de dezvoltare a Județului Ilfov pentru perioada 2020-2030 a fost concepută în concordanță cu obiectivele Pactului Verde European, iar proiectul nostru este un pas important pentru a ne asigura că aceste obiective sunt înțelese, susținute și puse în practică eficient. Prin dialog consolidat, ne-am creat un cadru adecvat pentru a face cunoscute și sprijinite aceste proiecte vitale pentru creșterea socio-economică a județului nostru”.

Activitățile proiectului

Activitatea 1

Subactivitatea 1.1

Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul județului Ilfov pentru asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice

În cadrul acestei activități:

A

A fost dezvoltat un Studiu privind posibilitățile de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul județului Ilfov, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică. Pentru colectarea datelor care au stat la baza realizării acestui studiu au fost utilizate următoarele instrumente: un sondaj de opinie, interviuri de tip focus-grup, sesiuni de consultare publică și o testare în condiții controlate a eficienței unei campanii de informare în scopul creșterii capacitații ONG-urilor și a partenerilor sociali de a implica comunitatea în rezolvarea problemelor legate de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon.

POCA ACUE
ACUE POCA

B

A fost elaborat un Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind transpunerea dorințelor și nevoilor cetațenilor în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, cu respectarea principiilor egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile. Ghidul a fost tipărit în 300 de exemplare și a fost diseminat atât către partenerii sociali și ONG-urile active din județul Ilfov, cât și către autoritățile publice locale.

C

Problemele legate de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon, precum și gradul insuficient de conștientizare la nivelul comunității privind obiectivele climatice europene au fost subiectul central al unei campanii-pilot de informare care s-a derulat în județul Ilfov. A fost realizat un instrument tipărit de tip pliant prin care cetățenii au fost informați despre ce înseamnă Pactul Verde European și despre cum Ilfov se poate transforma într-un județ smart și “verde”. Rezultatele și concluziile acestei campanii – pilot au fost incluse în Ghidul de bune practici.
POCA dialog social judet verde

Activitatea 2

Subactivitatea 2.1

Program de instruire și formare a persoanelor din GT pentru dezvoltarea capacității de implicare în dezvoltarea locală

Programul de instruire și formare a cuprins cinci tipuri de cursuri, workshop-uri și seminarii, după cum urmează:

2 WORKSHOP

"Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online” (11-12 ianuarie 2023, 29-30 mai 2023)

CURS

“Guvernare locală participativă și cetățenie activă - tehnici de relaționare” (2 serii: 25 - 27 ianuarie 2023, 6-8 februarie 2023)

CURS

“Legislatia nationala si internationala privind transparenta decizionala, consultare publica, dialog social si drepturile omului” (3-4 aprilie 2023)

2 SEMINAR

”Participare activă pentru atingerea obiectivelor : green jobs, green energy, smart city, energy efficiency, just transition” (9 martie și 19 aprilie 2023)

CURS

”Înțelegerea problemelor legate de obiectivele climatice setate prin Pactul Verde European și de asigurare a unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon” (20-21 martie 2023)

CURS

Planificare strategica pentru dezvoltare locala durabila - metode inovative de imbunatatire a implicării ONG-urilor si partenerilor sociali în strategiile de guvernanță a autoritatilor locale pentru a stimula participarea cetățenilor la tranziția energetică” (2 serii: 12-14 iunie 2023, 3-5 iulie 2023)

CURS

”Ready for Smart City (RSC) - cum se pot implica ONG-urile si partenerii sociali pentru a susține autoritățile în transformarea inovatoare a orașelor” (2 serii: 26-28 iunie 2023, 1-3 august 2023)

Locația: clădirea ”Education Point”, strada Piața Amzei 7-15, București, interval orar 9.00-16.00.

Cursuri și workshopuri

Workshop Facilități de relaționare cu cetățenii oferite de mediul online

Locația: clădirea ”Education Point”, strada Piața Amzei 7-15, sala D

Comunicarea despre tranziția energetică este o provocare, având în vedere diversitatea de puncte de vedere și interese ale diferitelor părți interesate. Autoritățile locale nu pot face singure tranziția către o economie bazată pe energii regenerabile. Avem nevoie de implicarea tuturor părților interesate pentru a realiza acest proces. Prin proiectul Dialog social pentru un județ verde, încurajăm implicarea și colaborarea dintre comunitatea locală, ONG-uri, companii și autorități locale, prin cursuri, workshops cu abordări interactive și inovatoare pentru a comunica despre importanța tranziției energetice și pentru a implica activ cât mai multe persoane în acest proces.

Vă invităm să aflați mai multe detalii aici

Curs Guvernare locală participativă și cetățenie activă - tehnici de relaționare

Locația: clădirea ”Education Point”, strada Piața Amzei 7-15, sala D

Colaborarea este cheia pentru o tranziție energetică eficientă la nivel local. Prin proiectul Dialog social pentru un județ verde, ne propunem să creăm un spațiu de dialog și colaborare între părțile interesate din comunitate. Pentru a facilita acest dialog atât de necesar și colaborarea între diferitele părți interesate în ceea ce privește tranziția energetică, organizăm workshopuri și cursuri dedicate instrumentelor de comunicare și dialog. Împreună putem contribui la o tranziție energetică durabilă și eficientă.

Vă invităm să aflați mai multe detalii aici

Focus grup

Autoritățile locale au nevoie de implicarea mai multor părți interesate. Doar trimiterea de informații si puncte de vedere este insuficientă. Prin proiectul Dialog social pentru un județ verde pe care ACUE l-a implementat în Ilfov, am propus instrumente de conștientizare a tranziției energetice, permițând în același timp dialogul și colaborarea între diferitele părți interesate. În cadrul proiectului am organizat patru focus grupuri cu reprezentanții CJ Ilfov, ai instituțiilor publice din județ, sindicatelor, patronatelor, dar și ai societății civile în care am abordat următoarele teme: • Nivelul în care nevoile comunităților și ale cetățenilor din județul Ilfov se regăsesc în politicile publice și in proiectele de dezvoltare locală ale orașului, inclusiv a celor care vizează combatere a schimbărilor climatice • Gradul în care partenerii sociali, ONG-urile din județ și cetățenii rezidenți sunt implicați în formularea și promovarea acestor politici și proiecte de dezvoltare la nivel local; • Mecanismele de implicare, dialog și cooperare cu Consiliul Județean Ilfov și alte autorități publice locale din județ pe care actorii societății civile și le-ar dori funcționale. Concluziile dezbaterilor și propunerile se regăsesc în Ghidul de Bune Practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și a dezvoltării locale durabile din Ilfov.

CONSULTARE PUBLICĂ

”Implicarea organizațiilor non-guvernamentale, a partenerilor sociali și a cetățenilor în susținerea și promovarea proiectelor de dezvoltare locală, inclusiv a proiectelor și politicilor locale care vizează dezvoltarea durabilă pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European (PVE)”

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie a organizează, în cadrul proiectului ”Dialog social pentru un județ ”verde”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (cod SMIS / SIPOCA 151359/1088), consultarea publică pe tema ”Implicarea organizațiilor non-guvernamentale, a partenerilor sociali și a cetățenilor în susținerea și promovarea proiectelor de dezvoltare locală, inclusiv a proiectelor și politicilor locale care vizează dezvoltarea durabilă pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European (PVE).

Temele pe care le-am dezbătut au fost:

I.

Modul în care nevoile comunităților din județul Ilfov se regăsesc în politicile publice și în proiectele de dezvoltare locală ale județului, precum și gradul în care partenerii sociali, ONG-urile din județ și cetățenii rezidenți au fost /sunt implicați în formularea și promovarea politicilor și proiectelor de dezvoltare la nivel local, inclusiv a proiectelor și politicilor locale care vizează dezvoltarea durabilă pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European (PVE);

II.

care sunt mecanismele de implicare, dialog și cooperare cu autoritatea publică locală din județul Ilfov pe care actorii societății civile și le-ar dori funcționale, pentru a fi mai activi și a se implica mai mult în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul comunităților și a județului Ilfov.

Consultările publice au fost moderate de experți ai echipei de implementare a proiectului.

Prima consultare publică a avut loc în data de 18 iulie 2023, în intervalul orar 10.00-12.00, pe platforma Teams. Link-ul de acces a fost transmis participanților după înscriere.

A doua consultare publică a avut loc în data de 10 august 2023, în intervalul orar 10.00-12.00, pe platforma Teams. Link-ul de acces a fost transmis participanților după înscriere.

Totodată, pe pagina de Facebook a proiectului a fost disponibil un chestionar de consultare publică care a putut fi completat de toți cei care au dorit să-și exprime puncte de vedere argumentate asupra celor două teme puse în discuție.

Pentru înscrieri și detalii vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail alina.vereha@acue.ro sau la tel 0722.966.486

Activitatea 3

Subactivitatea 3.1

Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul județului Ilfov prin dialog social și civic

Și-a propus: să creeze un cadru general de funcționare și promovare a constituirii unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL); să faciliteze inițierea și semnarea unor acorduri de parteneriat între ONG-uri/parteneri sociali și autoritatea locală; să realizeze o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alți actori ai societății civile care să se constituie ca mecanisme de implicare directă a membrilor ei în formularea și promovarea de politici publice de dezvoltare locală.

Rețeaua locala de parteneri sociali

Confederația patronală CONCORDIA

Federația Patronală Petrol si Gaze

Berarii României

Federația Patronală a Rețelelor din Comerț

Federația Sindicatelor Gaz România

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ

Asociația Agenția Împreună

Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni (AIEE)

Consiliul Tineretului din România

A4action Asociatia Pentru Initiative Si Dezvoltare Continua

Almaterra Asociatia Pentru Dezvoltare Tehnologica Durabila

Asociatia Business Women Forum

Asociatia Consortiul Pentru Dezvoltare Locala

Asociatia De Responsabilitate Civica Allegria

Asociatia Mai Verde Mai Curat

Asociatia O Romanie Verde

Asociatia Pentru Cetatenie Activa Civitera

Asociatia Zona Verde

Institutul Pentru Dezvoltare Publica

Fundatia Voluntari Pentru Voluntari

Asociatia Tineri Pentru O Comunitate Activa

Asociatia Tineri in Miscare

Activitatea 4

Subactivitatea 4.1

Managementul proiectului

Activitatea 5

Subactivitatea 5.1

Cheltuieli indirecte – efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului, dar care nu sunt atribuite direct unei anumite activități.

Activitatea 6

Subactivitatea 6.1

Activități de informare și comunicare

A cuprins activitățile proiectate pentru a face cunoscute programul, linia și sursa de finanțare, scopul, obiectivele, rezultatele și, respectiv, beneficiile proiectului depus. În conformitate cu Ghidul solicitantului, capitolul 3.2.4, măsurile de informare și comunicare au fost următoarele:

A

Construirea unei secțiuni destinată proiectului, pe site-ul Federației ACUE

B

Comunicate de presă: minim două, la începutul și la finalizarea proiectului

C

Conferința de deschidere și cea de închidere a proiectului

D

Afișe expuse la sediul beneficiarului și al C.J. Ilfov;

E

Roll-up-uri care vor fi expuse în spațiile de desfășurare a activităților din proiect.

F

Crearea unor pagini de informare destinate exclusiv proiectului pe două rețele de socializare – Facebook și Instagram

Toate activitățile proiectului s-au derulat cu respectarea principiului egalității de sanse, a principiului nediscriminării, a respectării egalității de gen, a principiului dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni ale sale – ecologică, economică și socială.

Rezultatele proiectului

109 participanți unici (55 sunt reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali din județul Ilfov, la care se adaugă personal din Consiliul Județean Ilfov și din alte autorități și instituții publice locale din județ, precum și cetățeni) au fost direct sprijiniți în cadrul programului de formare prin cursuri, seminarii şi workshopuri, dobândind cunoștințe și abilități noi care să le faciliteze implicarea în activități de consultare și dialog social și civic, în scopul unei dezvoltări locale durabile, prin înțelegerea problemelor legate de obiectivele climatice setate prin Pactul Verde European și de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon.

A fost elaborat un Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind transpunerea dorințelor și nevoilor cetățenilor în formularea și promovarea de politici publice și stimularea dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Studiu privind posibilitățile de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul județului Ilfov, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică. Pentru colectarea datelor au fost utilizate următoarele instrumente: un sondaj de opinie, interviuri de tip focus-grup, sesiuni de consultare publică și o testare în condiții controlate a eficienței unei campanii de informare, subiectul acesteia fiind implicarea actorilor societății civile și a comuntății în rezolvarea problemelor legate de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon.

Au fost create următoarele mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul județului Ilfov prin dialog social și civic: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL), o Rețea civică locală de parteneri sociali, ONG-uri, cetățeni și alți actori ai societății civile din Județul Ilfov, care să se implice în formularea și promovarea unor politici publice „verzi”; cel puțin cinci parteneriate între ONG-uri, respectiv parteneri sociali și autorități locale din Județul Ilfov, în vederea susținerii și promovării proiectelor de dezvoltare durabile la nivel local.

Sustenabilitate

În perioada de sustenabilitate au avut loc două întâlniri ale Grupului de lucru în care a fost definitivat un cadru general de înființare și funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL), gândit ca un mecanism de participare cetățenească, de interes local, fără personalitate juridică, ce va putea fi creat în scopul creșterii transparenței decizionale a UAT și monitorizării gradului de implicare a organizațiilor societății civile care decid să facă parte din aceasta structură.

CCC-DL este gândit ca un instrument de dialog social alternativ și inovativ, care urmărește creșterea participării cetățenești și a transparenței decizionale a UAT în legătură cu formularea și promovarea politicilor de dezvoltare locală specifice județului Ilfov.

În cadrul proiectului, au fost proiectate principiile și procedurile generale de funcționare a CCC-DL, concretizate cu un document-cadru ce cuprinde o procedură de înființare, un Regulament de organizare și funcționare, precum și o propunere în acest sens, supusă autorității locale pentru validare.

Promovăm în continuare importanța preluării mecanismelor dezvoltate prin proiect de cât mai multe entități interesate de identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, stabilirea priorităților de dezvoltare locală și corelarea acestora cu nevoile cetățenilor.

CJ Ilfov consideră oportună diseminarea propunerii ACUE pe care a transmis-o spre analiză tuturor UAT-urilor din județ în vederea analizării/preluării acestui instrument alternativ de dialog social în vederea identificării problemelor cu care se confruntă comunitățile, stabilirea priorităților de dezvoltare locală și corelarea acestora cu nevoile cetățenilor.