Federaţia ACUE, constituită în 2012, este reprezentativă la nivelul sectorului petrol, gaze, energie și minerit energetic, în baza prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011.

Calitatea de membru al Federației ACUE poate fi dobândită de orice organizaţie patronală, legal înfiinţată, cu respectarea criteriilor specifice pentru definirea sectoarelor de activitate reprezentate, pe baza unei cereri scrise, adresate preşedintelui Consiliului Director.

Cererea scrisă a candidatului trebuie să includă: 

  • denumirea şi sediul organizației patronale
  • informaţii cu privire la patrimoniul organizaţiei
  • informaţii referitoare la membrii organizaţiei patronale
  • adresa de contact pentru comunicări electronice şi prin poştă, precum şi numele persoanei/persoanelor autorizate să acţioneze în numele candidatului
  • un extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul organizaţia patronală.

Cererea de admitere ca membru al Federației ACUE va fi avizată de preşedintele Consiliului Director, care o va supune spre aprobare Adunării Generale. Hotărârea de aprobare a aderării noului membru se va  lua cu unanimitatea voturilor membrilor Federaţiei ACUE.Clasificarea sectoarelor în cadrul procesului de dialog social

Federația ACUE se încadrează la sectorul 3 Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. Mai multe detalii în ceea ce privește reglementarea sectoarelor de activitate H.G. nr. 1260/2011

România și-a asumat, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, revizuirea legislației privind dialogul social (Legea nr. 62/2011) și redefinirea sectoarelor de activitate (HG 1260/2011), cu scopul de a facilita negocierile colective și, implicit, de a crește gradul de acoperire a numărului de salariați în cadrul acestora.