Dialog social pentru un județ „verde”

cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Denumirea beneficiarului: Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE)

Perioada de implementare: 29 august 2022 – 28 august 2023

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 390.944,29 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 306.500,33 lei.

Finanțarea națională este 76.625,08 lei.

 

Proiectul răspunde nevoii sociale identificate la nivelul județului Ilfov de a consolida capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali din zonă de implicare în formularea și promovarea dezvoltării durabile la nivel local.

Sintetizând, problemele identificate în baza cercetării preliminare sunt următoarele:

 • lipsa unor instrumente și mecanisme care să permită implicarea organizațiilor din societatea civilă în formularea și promovarea proiectelor de dezvoltare la nivel local;
 • lipsa unor mecanisme care să permită monitorizarea gradului de răspuns al proiectelor de dezvoltare locală la nevoile cetățenilor și la cerințele Pactului Verde European;
 • nu este suficient conștientizată importanța problemelor de mediu;
 • lipsa unui cadru procedural care să permită funcționarea mecanismelor de dialog social și civic;
 • lipsa unor acorduri de parteneriat și colaborare între organizațiile societății civile și autoritatea locală;
 • lipsa unor informații, cunoștinte și abilități de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale, în mod particular în identificarea problemelor legate de tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

Obiectivul general și obiective specifice

Consolidarea capacității ACUE de implicare în formularea și promovarea proiectelor de dezvoltare locală, prin extinderea ariei de intervenție, îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștintelor grupului - țintă, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 - Identificarea, filtrarea și stabilirea măsurilor necesare care vor fi concretizate într-un Ghid de Bune Practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și a dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectând în același timp principiile egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile.

OS2 - Instruirea și formarea adecvată a personalului din ONG-uri, parteneri sociali și din cadrul autorităților locale pentru dezvoltarea capacității organizaționale de implicare în dezvoltarea locală și perfecționarea abilităților și competențelor persoanelor din grupul țintă de a identifica, formula și expune problemele de interes public local.

OS3 - Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin dialog social și civic: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL), o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alti actori ai societății civile și încheierea a minim 5 parteneriate  de dezvoltare locală (PDL).

Grupul țintă

Cel puțin 60 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului, aparținând următoarelor categorii: reprezentanți ai ONG-urilor din județul Ilfov, reprezentanți ai partenerilor sociali, personal din instituția C.J. Ilfov și din alte autorități și instituții publice locale din județ, precum și cetățeni. Cele minim 60 persoane care vor beneficia în mod direct de activitățile de instruire și formare din cadrul proiectului vor proveni din județul Ilfov sau din entități de tipul celor menționate mai sus cu interese în dezvoltarea locală a județului Ilfov.

 

COMUNICARE

Comunicat de presa (PDF)

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a organizat astăzi, 27 octombrie 2022, conferința de deschidere a proiectului Dialog social pentru un județ „verde” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, implementat în județul Ilfov, în perioada 29 august 2022 – 28 august 2023.

“Proiectul a pornit de la nevoia identificării unor mecanismele eficiente de consultare. În termeni practici, discuțiile bine organizate cu părțile interesate ne-ar permite să explorăm atât provocările, cât și oportunitățile specifice pentru tranziția către un județ verde, ținând cont de energia, mobilitatea, legăturile cu mediul economic, agricultura și managementul mediului. Când recomandările rezultate sunt utilizabile și rezultatul politicii este mai probabil să fie mai aproape de nevoile reale.” Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

Mihaela Toader, administrator public în cadrul CJ Ilfov, a precizat că dorința instituției este ca strategia de dezvoltare durabilă să fie cunoscută și înțeleasă de cetățeni, parteneri sociali și ONG-uri, dar să și poată fi modelată în acord cu nevoile acestora: “În urmă cu aproape doi ani, am pornit un dialog constant cu mediul de afaceri despre proiectele de dezvoltare pe care le avem și despre cum le putem modela împreună. În acest context, propunerea ACUE de a fi partener de dezvoltare locale prin acest proiect POCA a venit într-un moment excelent. CJ Ilfov dorește să construiască un cadru eficient și aplicat de dialog cu cetățenii, ONG-urile și partenerii sociali. Avem proiecte de valorificare a resurselor geotermale, proiecte de gestionare integrată a deșeurilor și legate de economia circulară. Tranziția către o economie fără emisii de carbon nu este ușoară și trebuie adaptată specificului local. Proiectele trebuie să fie în beneficiul cetățenilor și la costuri optime.

Vă invităm să aflați mai multe detalii din comunicatul de presă post-eveniment PDF icon comunicat_post-eveniment_deschidere-proiect-poca_judet_verde_27.10.2022.pdf

Prezentarea detaliată a proiectului o regăsiți aici

Fişier poca-acue-1088_151359_prezentare_proiect.pptx

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitatea 1 / Subactivitatea 1.1: ” Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul județului Ilfov pentru asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice”

În cadrul acestei activități:

a. Se va dezvolta un Studiu privind posibilitățile de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul județului Ilfov, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică. Pentru colectarea datelor care vor sta la baza realizării acestui studiu vor fi utilizate următoarele instrumente: un sondaj de opinie, interviuri de tip focus-grup, sesiuni de consultare publică și o testare în condiții controlate a eficienței unei campanii de informare în scopul creșterii capacitații ONG-urilor și a partenerilor sociali de a implica comunitatea în rezolvarea problemelor legate de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon.

b. Va fi elaborat un Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind transpunerea dorințelor și nevoilor cetațenilor în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, cu respectarea principiilor egalității de șanse, nediscriminării și dezvoltării durabile. Ghidul va fi tipărit în 300 de exemplare și va fi diseminat atât către partenerii sociali și ONG-urile active din județul Ilfov, cât și către autoritățile publice locale.

c.  Problemele legate de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon, precum și gradul insuficient de conștientizare la nivelul comunității privind obiectivele climatice europene  vor fi subiectul central al unei campanii-pilot de informare ce va fi derulată în județul Ilfov. Va fi realizat un instrument tipărit de tip pliant prin care cetățenii vor fi informați despre ce înseamnă Pactul Verde European și despre cum Ilfov se poate transforma într-un județ smart și “verde”. Rezultatele și concluziile acestei campanii – pilot vor fi incluse în Ghidul de bune practici.

 

A2 Subactivitatea 2.1: “Program de instruire și formare a persoanelor din GT pentru dezvoltarea capacității de implicare în dezvoltarea locală”

Programul de instruire și formare va cuprinde cinci tipuri de cursuri, workshop-uri și seminarii, după cum urmează:

 • Curs 1: “Legislație națională și internațională privind transparența decizională, consultarea publică, dialog social și drepturile omului” (1 serie);
 • Curs 2: “Înțelegerea problemelor legate de obiectivele climatice setate prin Pactul Verde European și de asigurarea unei tranziții juste către o economie cu emisii reduse de carbon” (1 serie);
 • Curs 3: “Guvernare locală participativă și cetățenie activă - tehnici de relaționare” (2 serii);”
 • Curs 4: “Planificare strategică pentru dezvoltare locală durabilă - metode inovative de îmbunătățire a implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în strategiile de guvernanță a autorităților locale pentru a stimula participarea cetățenilor la tranziția energetică” (2 serii);
 • Curs 5: “Ready for Smart City (RSC) - cum se pot implica ONG-urile și partenerii sociali pentru a susține autoritățile în transformarea inovatoare a orașelor” (2 serii)
 • 2 workshopuri cu tema ”Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online”
 • 2 seminarii cu tema “Participare activă pentru atingerea obiectivelor: green jobs, green energy, smart city, energy efficiency, just transition”.

 

A3 - Subactivitatea 3.1: ”Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul județului Ilfov  prin dialog social și civic” își propune: să creeze un cadru general de funcționare și promovare a constituirii unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL); să faciliteze inițierea și semnarea unor acorduri de parteneriat între ONG-uri/parteneri sociali și autoritatea locală; să realizeze o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alți actori ai societății civile care să se constituie ca mecanisme de implicare directă a membrilor ei în formularea și promovarea de politici publice de dezvoltare locală.

 

A4 Subactivitatea 4.1 – Managementul proiectului

 

A5 Subactivitatea 5.1 – Cheltuieli indirecte – efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului, dar care nu sunt  atribuite direct unei anumite activități.

 

A6 – Subactivitatea 6.1: Activități de informare și comunicare cuprinde activitățile proiectate pentru a face cunoscute programul, linia și sursa de finanțare, scopul, obiectivele, rezultatele și, respectiv, beneficiile proiectului depus. În conformitate cu Ghidul solicitantului, capitolul 3.2.4, măsurile de informare și comunicare vor fi următoarele:

 1. Construirea unei secțiuni destinată proiectului, pe site-ul Federației ACUE”;
 2. Comunicate de presă: minim două, la începutul și la finalizarea proiectului;
 3. Conferința de deschidere și cea de închidere a proiectului;
 4. Afișe expuse la sediul beneficiarului și al C.J. Ilfov;
 5. Roll-up-uri care vor fi expuse în spațiile de desfășurare a activităților din proiect.
 6. Crearea unor pagini de informare destinate exclusiv proiectului pe două rețele de socializare – Facebook și Instagram

Toate activitățile proiectului se vor derula cu respectarea principiului egalității de sanse, a principiului nediscriminării, a respectării egalității de gen, a principiului dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni ale sale – ecologică, economică și socială.

 

REZULTATELE PROIECTULUI

În urma implementării proiectului:

•        minim 60 de persoane (dintre care minim 30 selectate din cadrul ONG-urilor şi a partenerilor sociali) vor participa la programul de formare prin cursuri, seminarii şi workshopuri, în vederea dobândirii unor cunoştinţe şi abilităţi noi care să le faciliteze implicarea în activități și proiecte de  dezvoltare la nivel local;

•        va fi elaborat un Ghid de bune practici privind participarea ONG-urilor și a  partenerilor sociali privind transpunerea dorințelor și nevoilor cetățenilor în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon;

•        vor deveni operaționale mai multe mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local a dialogului social și civic, respectiv: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL); o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri, cetățeni și alți actori ai societății civile din județul Ilfov, care să se implice în formularea și promovarea unor politici publice de dezvoltare locală pentru asigurarea unei tranziții juste și sustenabile la economia cu emisii reduse de carbon; cel puțin cinci parteneriate între ONG-uri, respectiv parteneri sociali și autorități locale, în vederea desfășurării activităților proiectului și susținerii dezvoltării locale.