Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii:

a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioada mai mare de 6 luni;

b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

În cazul situaţiilor de la punctele a şi b, consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, respectați cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

 

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

• ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoși; în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacăra liberă asigurați o ventilare permanentă;

• controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu aprindeți focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);

• controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului o faceți numai după aerisirea completă;

• asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

• verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

• ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

 

2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate şi arzătoare, faceți următoarele operaţiuni:

• aerisiți focarul minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

• apropiați aprinzătorul de arzător;

• deschideți lent robinetul de manevră şi aprindeți focul, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc. Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

 

3. Stingerea focului

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate cu furtun, se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea furtunului; după stingerea flăcării închideți şi robinetul de manevră. În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

 

4. Indicaţii speciale

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

• aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoși nu este etanş sau nu are tiraj;

• lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

• obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

• modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

• dormitul în încăperi cu focul aprins;

• dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coş (reşou, aragaz etc.);

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale atunci luați imediat următoarele măsuri:

• stingeți toate focurile;

• deschideți toate uşile şi ferestrele;

• nu aprindeți nicio sursă de foc;

• nu manevrați aparate electrice;

• nu dormiți în astfel de încăperi.