1. Drepturile consumatorului de energie electrică şi gaze naturale:

a) Dreptul de acces la reţelele de energie electrică şi gaze naturale;

b) Dreptul de a consuma energie electrică şi gaze naturale;

c) Dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică şi gaze naturale fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;

d) Dreptul de a fi informat în legătură cu condiţiile generale de contractare, preţurile şi tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, etc.;

e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

f) Dreptul de acces la grupurile şi sistemele de măsurare;

g) Dreptul de a solicita furnizorului/distribuitorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele de energie electrică şi gaze naturale;

h) Dreptul să solicite și să primească penalitățile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligațiilor;

i)  Dreptul de a solicita furnizorului și de a primi toate informatiile relevante privind consumul său de energie.

2. Obligaţiile consumatorului de energie electrică şi gaze naturale

a) Obligaţia de achita contravaloarea energiei electrice şi a gazelor naturale consumate;

b) Obligaţia de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori rezilierea contractului de furnizare;

c) Obligaţia de a nu vinde energia electrică şi gazele naturale achiziţionate;

d) Obligaţia de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului;

e) Obligaţia de a obţine toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări a instalaţiei de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;

f) Obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea aparatului/sistemului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei electrice ori a gazelor naturale;

g) Obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel puţin 1.000 kVA de a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale;

h) Obligația consumatorului de gaze naturale de a încheia un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru efectuarea verificărilor și reviziilor instalației sale de utilizare a gazelor naturale;

i) Obligatia de a nu deteriora echipamentul de măsurare și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem și de a permite accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreținerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situația în care acesta este amplasat pe proprietatea consumatorului.