Distribuitorii de energie electrică pot acorda despăgubiri atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa lor, confirmate de evidenţele operative (art.120 - 123 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali - Ordinul ANRE nr.64/2014).

Însă, furnizorul/operatorul de reţea nu răspunde pentru daune provocate aparaturii electrocasnice în conditiii de forţă majoră sau ca urmare a unor evenimente independente de activitatea acestuia (art.124 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali - Ordinul nr.64/2014).

Dacă vă aflați în situația deteriorării aparaturii electrocasnice, atunci trebuie să solicitaţi în scris furnizorului/distribuitorului acordarea de despăgubiri. Depuneți cererea, în cel mult 3 zile de la data apariţiei evenimentului, direct la unul din Centrele de Relaţii cu Clienţii ale furnizorului/distribuitorului dumneavoastră sau prin canalale de comunicare puse la dispoziţie de acesta.

Așteptați analiza cererii din partea distribuitorului.

Operatorul de rețea preia cererea de despăgubiri acordându-i un număr unic de înregistrare şi o supune atenţiei comisiei de constatare şi analiză.

Comisia de constatare şi analiză verifică:

• respectarea termenului legal în care a fost sesizat distribuitorul;

• depăşirea limitelor admise de normele tehnice în vigoare a valorii tensiunii invocate, care a afectat funcţionarea receptoarelor electrocasnice defecte;

• omologarea receptoarelor electrocasnice defecte;

• protecţia la scurtcircuit şi supracurenți precum şi dimensionarea corectă a circuitelor electrice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare;

• dreptul de proprietate (cu documente justificative) asupra receptoarelor defecte, la solicitarea operatorului de reţea şi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Comisia întocmeşte o Notă de Conciliere cu dumneavoastră în legătură cu aparatura electrocasnică defectă.

În termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data încheierii Notei de Conciliere, trebuie să vă prezentați la operatorul de reţea cu toate documentele justificative, în original, reprezentând contravaloarea reparației/achiziţiei, sarcina privind repararea revenindu-vă în exclusivitate.

Documentele justificative privind plata reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate sunt factura şi chitanţa de plată sau factura şi bonul fiscal, împreună cu următoarele documente:

• Pentru fiecare aparat electrocasnic reparat, prevăzut în nota de conciliere, documentul care atestă reparaţia trebuie să fie însoţit şi de o specificaţie din care să reiasă faptul că aparatul reparat s-a defectat din cauza parametrilor necorespunzători ai energiei electrice de alimentare. În caz contrar, furnizorul şi operatorul de reţea sunt exoneraţi de orice răspundere.

• În situaţia receptoarelor deteriorate care nu mai pot fi reparate, primiți contravaloarea unui receptor cu aceleaşi caracteristici cu cel care nu se mai poate repara, proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi perioada de funcţionare până la momentul deteriorării. Pentru noul receptor, va fi adus ca document justificativ o notă de constatare de la o societate specializată, în care se precizează faptul că receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat şi faptul că deteriorarea s-a produs din cauza parametrilor necorespunzători ai energiei electrice de alimentare. În caz contrar, furnizorul şi operatorul de reţea sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

Procedura se aplică în toate cazurile de deteriorare dovedită a receptoarelor electrocasnice, cauzată de funcţionarea necorespunzătoare a reţelei electrice a operatorului de reţea, consemnată în evidenţele operative sau reclamată de cel puţin trei consumatori, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data apariţiei şocului de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice.

Prin excepţie, receptoarele electrocasnice de tipul lămpilor electrice şi receptoarelor electrotermice nu fac obiectul prezentei proceduri, iar în cazul acestor tipuri de receptoare nu se acordă despăgubiri.

Furnizorul, respectiv operatorul de reţea, nu răspund faţă de consumator pentru daunele cauzate de întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi naturale sau în caz de forţă majoră.

Furnizorul nu plăteşte despăgubiri pentru receptoarele radio şi/sau TV deteriorate, atunci când consumatorul a solicitat scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune /radiodifuziune conform declaraţiei sale pe propria răspundere de nedeținere a acestor tipuri de receptoare (conform formularului transmis pentru utilizare de către Societatea Română de Televiziune respectiv Societatea Română de Radiodifuziune).

Procedura se aplică numai pentru persoanele fizice (abonaţi casnici).

În cazul persoanelor juridice se procedează conform contractului de furnizare încheiat între cele două părţi.

Citiți mai multe detalii în documentul atașat/de mai jos.