RACORDAREA LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE EXPLICATĂ ÎN PAȘI SIMPLI

 

 1. Vă informați asupra detaliilor procesului și depuneți cererea însoțită de documentele legale la operatorul de distribuție din zona dumneavoastra de rețea
 2. Emiterea avizului tehnic de racordare și prezentarea soluției de racordare (se ocupă operatorul de rețea și durează 30 de zile)
 3. Încheierea contractului de racordare (durează 10 zile și vă ocupați împreună cu operatorul de rețea)
 4. Execuția instalației de racordare (de această etapă vă ocupați dumneavoastră și puteți alege orice operator atestat de ANRE pentru a executa lucrarea; durata estimată a obținerii autorizației de construire este de 30 de zile pentru un branșament simplu)
 5. Predarea dosarului pentru instalația interioară (de această etapă vă ocupați dumneavoastră; puteți alege orice operator atestat de ANRE)
 6. Emitere certificat de racordare (durează 10 zile și se ocupă operatorul)
 7. Încheiere contract de furnizare (puteți alege orice furnizor doriți)
 8. Racordarea la rețea (durează 10 zile și de această etapă se ocupă distribuitorul de energie electrică)

 

Vă invităm să studiați, în continuare, detaliile procesului de racordare

 

1.Documentarea și informarea

Procesul de racordare la rețeaua electrică de distribuție (RED) se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţiile privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţeaua electrică de distribuţie a unui loc de consum şi/sau producere, vi se transmit în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii scrise. În cerere, trebuie să precizați datele caracteristice ale locului de consum şi/sau producere.

B. Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare şi a documentaţiei aferente

Pentru obţinerea ATR (avizului tehnic de racordare) la RED, trebuie să depuneți cererea de racordare (cerere tip utilizator casnic, cerere tip utilizator noncasnic sau cerere tip producător). Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

1. Datele de identificare a locului de consum şi/sau de producere;

2. Datele de identificare a utilizatorului şi, dacă este cazul, a împuternicitului, a proiectantului de specialitate al instalaţiei de utilizare sau a furnizorului de energie electrică care adresează cererea;

3. Tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice;

4. Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere;

5. Datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de consum şi/sau de producere se face etapizat;

6. Pentru un loc de consum, puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită şi evoluţia acestora conform etapelor de dezvoltare;

7. Pentru un loc de producere, puterea instalată totală şi evoluţia acesteia conform etapelor de dezvoltare;

8. Cerinţe specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de măsurare a energiei electrice sau informaţii pentru stabilirea acestuia, dacă este cazul;

9. Cerinţe tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică, dacă este cazul;

10. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii în copie;

11. Lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii.

Documentaţia anexată cererii de racordare cuprinde:

1. Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de consum şi/sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conţinute în Avizele tehnice de racordare – conţinut cadru, aprobate de autoritatea competenţă (formular tip pentru chestionar energetic utilizator casnic şi utilizator noncasnic mic, cerere tip utilizator noncasnic mare, cerere tip loc producere/loc consum şi producere);

2. Certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalaţia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

3. Planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zon[ a locului de consum şi/sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism cu anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/sau de producere;

4. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat pentru certificatul de urbanism, în copie;

5. Copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

6. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;

7. Autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe punctul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia;

8. Alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se depun direct sau se transmit prin poştă la sediile administrative ale Sucursalelor din cadrul societății de distribuție din zona dumneavoastră.

În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare ATR/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. În cazul în care se constată că documentaţia este incompletă, operatorul de reţea vă comunică în scris necesitatea completării, cu indicarea documentelor ce trebuie anexate, completate sau refăcute.

C. Stabilirea soluției de racordare

Soluţia de racordare este stabilită de către operatorul de reţea prin fişa de soluţie sau studiu de soluţie, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat de ANRE (autoritarea de reglementare în domeniul energiei).

Studiul de soluţie este elaborat pe bază de contract încheiat între dumneavoastră și operatorul de reţea, este plătit de dumneavoastră, iar costurile pentru realizarea acestuia sunt stabilite de operatorul de reţea pe bază de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurențe.

D. Emiterea avizului tehnic de racordare (ATR)

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de distribuţie la cererea dumneavoastră de racordare şi vă este transmisă în termenele legale prevăzute în Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 26, alin.1,2,3,4 (după caz).

Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere sau de actualizare.

Tariful de racordare este stabilit în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

- Tariful specific utilizat pentru calculul componentei T a tarifului de racordare conform art.55, alin (2) din Ordinul preşedintelui ANRE nr.11/2014

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2014;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

E. Încheierea contractului de racordare

După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, puteți solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare.

Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de dumneavoastră sau de împuternicitul legal (formular tip pentru cerere încheiere contract racordare) .

Pentru încheierea contractului de racordare trebuie să anexați la cerere următoarele documente:

-Copia avizului tehnic de racordare;

-Copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competenţe (pentru operatorii economici) sau copia BI/CI pentru consumatorii casnici;

-Documente care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în favoarea operatorului de reţea, cu forma şi valoarea precizate în avizul tehnic de racordare, în cazul unui loc de producere.

În situaţia în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, este necesar și acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare.

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 10 zile calendaristice, de la data înregistrării documentelor complete depuse de utilizator;

Pentru realizarea racordării, trebuie să achitați operatorului de reţea deţinător al reţelei electrice la care vă racordați, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă.

F. Contractarea şi executarea lucrărilor, recepţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare

Operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţii publice sau contractul de lucrări pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare.

Contractul se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat ales de către dumneavoastră, însă numai în condiţiile în care cereți în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare (formular tip pentru cerere încredinţare).

G. Punerea sub tensiune de proba a instalaţiilor de utilizare

După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, la solicitarea dumneavoastră însoţită de documentaţia completă, operatorul de reţea pune sub tensiune, cu caracter provizoriu, pentru perioada de probe, instalaţiile electrice ale utilizatorului.

Punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice este condiţionată de realizarea lucrărilor de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor contractului de racordare.

Punerea sub tensiune se face cu scopul şi strict pentru perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului.

Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, trebuie să adresați operatorului de reţea o cerere însoţită de următoarele documente :

1. dosarul instalaţiei de utilizare, mai puţin documentele care atestă realizarea unor probe/încercări teste care se fac cu tensiune din reţeaua operatorului;

2. datele tehnice menţionate în procedurile elaborate de operatorul de transport şi de sistem şi avizate de autoritatea competentă.

3. raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a capacităţii energetice în sistemele de monitorizare ale operatorului de transport şi de sistem şi/sau ale operatorului de distribuţie;

4. graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor;

5. contractul de furnizare de energie electrică şi, dacă este necesar conform reglementărilor în vigoare, contractul pentru transportul sau distribuţia energiei electrice, încheiate pe perioada determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare.

Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada probelor, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.

H. Emiterea/actualizarea certificatului de racordare

Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să vă emită şi să vă transmită certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.

Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapăarespectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.

În cazul în care dosarul instalaţiei de utilizare nu este depus până la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, termenul prevăzut mai sus începe să curgă de la data depunerii acestuia.

Emiterea certificatului de racordare este condiţionată de realizarea lucrărilor de întărire necesare consumului la puterea aprobată pentru etapa de dezvoltare a locului de consum pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare.

Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să vă emită şi să vă transmită certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapă respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.

În cazul în care documentele pe care trebuie să le depună utilizatorul, nu sunt depuse de acesta până la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, termenul prevăzut mai sus începe să curgă de la dată depunerii acestora.

Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:

 • declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;

 • procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare;

 • documente care confirmă efectuarea verificărilor/probelor/ încercărilor/testelor conform normelor în vigoare.

Certificatul de racordare emis de operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea.

Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum şi/sau de producere şi nu prevede numele titularului acestuia. Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de reţea se face gratuit.

I. Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor de utilizare

Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice se face de către operatorul de reţea după emiterea certificatului de racordare şi după ce încheiați contractul pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare.

Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice.

Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maxim 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.

Utilizatorii au obligaţia să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat conform prevederilor legale sau prin operatori economici atestaţi conform legii.