Toți consumatorii casnici au dreptul să își schimbe furnizorul de energie electrică. Astfel, consumatorii pot trece de la un preț reglementat al electricității, la unul negociat, în piața liberă.

În cazul în care optați pentru furnizarea negociată a energiei electrice, puteți încheia contracte cu oricare furnizor deţinător de licenţă, care activează în piaţa cu amănuntul, negociind cu acesta atât preţul, cât şi clauzele contractului de furnizare.

ANRE (reglementatorul pieței noastre de energie) vă recomandă solicitarea mai multor oferte. În acest scop, trebuie să parcurgeți lista furnizorilor de energie electrică ce activează pe piaţa cu amănuntul (Vezi aici: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energieelectrica1391006213/furnizare-c%C4%83tre-consumatori1391006442 ), iar după obţinerea acestora faceți o analiză comparativă a informaţiilor conţinute în aceste oferte (preţ, durată, modalităţi de plată, condiţii de încetare a contractului, etc.), astfel încât să face alegerea potrivită.

ANRE a lansat un comparator de preț pentru ofertele de furnizare a energiei electrice, care poate fi accesat aici: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife

În vederea solicitării de oferte, consumatorul trebuie să parcurgă lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piață cu amănuntul, iar după obținerea acestora ANRE vă recomandă să faceți o analiză comparativă a informaţiilor conţinute în aceste oferte:

· preţ,

· durată,

· modalități de plată,

· condiții de încetare a contractului etc.

astfel încât să puteți face alegerea potrivită.

Clientul final alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau negociază condițiile furnizării. La alegerea ofertelor, ANRE recomandă să faceți o analiză comparativă a informaţiilor conţinute în acestea (preţ, durată, modalități de plată, condiții de încetare a contractului, clauze penalizatoare, modalități de transmitere a facturii etc.) și chiar o comparație cu condițiile de furnizare existente, astfel încât puteți alege în cunoștință de cauză.

Potrivit ANRE, consumatorul trebuie, de asemenea, să se asigure că ofertele au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale privind componentele care vor fi incluse în factura finală, ex.: certificate verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, accize, TVA).

ANRE arată (http://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/informare-30-03-2018-schimbarea-f...) că este, de asemenea, important de luat în considerare şi analizarea următoarelor aspecte:

- evaluarea valorii totale a facturii de energie electrică comparativ cu valoarea facturii curente;

- condiţiile de facturare (analiza condiţiilor de plată) comparativ cu condiţiile menţionate în contractul de furnizare actual;

- perioada pentru care urmează a se aplica tariful menţionat în ofertă;

- perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract.

 

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de electricitate sunt:

1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce ați optat pentru noul furnizor. Acesta poate fi oricare din operatorii economici deţinători de licenţă de furnizare de pe teritoriul țării noastre, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zona geografică de deservire.

2. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, aveți obligația să transmiteți noului furnizor cel puţin următoarele date:

- adresa locului de consum,

- denumirea furnizorului actual,

- codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factură de energie electrică,

- valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate,

- datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice,

- alte documente prevăzute în reglementările în vigoare, după caz.

3. După ce conveniți cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheiați contractul de furnizare. Acesta produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.

4. Sunteți obligat să notificați furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.

5. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent.

La solicitarea dumneavoastră şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR (operatorul de reţea) în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă nu ați transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de dumneavoastră.

6. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia să vă transmită factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Aveți obligaţia să plătiți contravaloarea facturii până la termenul scadent.

7. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.