Constituirea federaţiei. Criteriu de constituire

Federaţia patronală  se constituie, la nivelul sectorului petrol, gaze, energieși minerit energetic în baza prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a prezentului Statut, prin voinţa liber exprimată a membrilor fondatori.

Federaţia patronală este autonomă, fără caracter politic, înfiinţată ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

Federaţia se constituie prin voinţa liberă a membrilor fondatori, exprimată prin procesul-verbal de constituire a federaţiei patronale din data de 5 martie 2012.

Denumirea organizaţiei

Denumirea federaţiei este Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, iar denumirea abreviată este „Federaţia ACUE”.

În toate documentele emanând de la Federaţie poate fi folosită fie denumirea integrală a acesteia, fie denumirea abreviată.

Dobândirea calităţii de membru

Poate dobândi calitatea de membru orice organizaţie patronală, legal înfiinţată, pe baza unei cereri scrise adresate Preşedintelui Consiliului Director.

Cerea scrisă a candidatului trebuie să includă: denumirea şi sediul acesteia; informaţii cu privire la patrimoniul organizaţiei patronale; informaţii referitoare la membrii organizaţiei patronale; adresa de contact pentru comunicări electronice şi prin poştă, precum şi numele persoanei/persoanelor autorizate să acţioneze în numele candidatului. După caz, candidatului i se va solicita să ataşeze cererii sale un extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul organizaţia patronală.

Cererea de admitere ca membru va fi avizată de Preşedinte, care o va supune spre aprobarea Adunării Generale în următoarea şedinţă. Hotărârea de aprobare a aderării noului membru se va lua cu unanimitatea voturilor membrilor Federaţiei.

Hotărârea asupra cererii de admitere se va notifica candidatului în termen de maxim 7 zile de la data şedinţei Adunării Generale.

Pierderea calităţii de membru

Calitatea de membru al Federaţiei se pierde în următoarele cazuri:

 • prin retragerea din Federaţie, în baza unei notificării adresate Preşedintelui Consiliului Director. Notificarea va fi făcută cu cel puţin 90 de zile anterioare datei retragerii;
 • prin excluderea din Federaţie.  Excluderea se va efectua numai în baza hotărârii Adunării Generale, pentru unul din următoarele motive:
 1. nerespectarea prezentului statut;
 2. săvârşirea de fapte care aduc atingere imaginii Federaţiei;
 3. săvârşirea de acte neloiale sau cauzatoare de prejudicii  faţă de ceilalţi membrii ai Federaţiei, precum şi săvârşirea oricărei alte fapte/acţiuni faţă de Federaţie sau faţă de un alt  membru al acesteia, a cărei gravitatea justifică o atare sancţiune;
 4. săvârşirea oricărei alte fapte/acţiuni faţă de Federaţie sau faţă de un alt membru al acesteia, a cărei gravitate justifică o atare sancţiune;
 5. blocarea în mod repetat şi nejustificat sau cu rea-credinţă a procesului decizional în cadrul Federaţiei;
 6. neplata la timp a cotizaţiei faţă de Federaţie, însă numai după o notificare prealabilă în aceste sens;
 7. alte motive a căror gravitate impune sancţiunea excluderii.

Până la adoptarea hotărârii Adunării generale privind excluderea, calitatea de membru al Federaţiei poate fi suspendată prin hotărâre a Consiliului Director.

Calitatea de membru al federaţiei încetează de drept în cazul în care organizaţia patronală s-a dizolvat.

Drepturile membrilor

Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

 1. de a alege/numi membrii organelor de conducere ale federaţiei;
 2. de a participa la deliberările Adunării Generale prin reprezentanţii lor legali sau prin împuterniciţi autorizaţi să acţioneze în numele lor, precum şi de a lua parte la procesul decizional, prin vot liber exprimat;
 3. de a folosi în activităţile sau comunicările publice un simbol care certifică calitatea de membru al federaţiei;
 4. de a beneficia de servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, oferite de federaţie membrilor săi;
 5. de a solicita protecţia federaţiei împotriva interferenţei autorităţilor relevante din domeniul de activitate al acesteia;
 6. de a beneficia de sprijinul federaţiei în cadrul negocierilor contractelor colectivă de muncă la nivelul fiecărei societăţi membre;
 7. de a beneficia de orice servicii care pot fi acordate de organizaţie membrilor săi;
 8.  orice alte drepturi prevăzute de prezentul Statut sau conferite în baza acestuia.

Îndatoririle membrilor

Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii:

 1. de a respecta prevederile prezentului Statut, precum şi hotărârile luate, în conformitate cu prevederile legale şi statutare, de către organele de conducere ale federaţiei;
 2. de a achita cotizaţia faţă de organizaţie în cuantumul şi la termenele stabilite;
 3. de a nu acţiona în vreun fel în care să fie afectată imaginea federaţiei;
 4. de a face eforturi pentru a ajuta la îndeplinirea misiunii federaţiei, precum şi de a sprijini, prin orice mijloc, activitatea acesteia.